Privacyverklaring

Van Gassen Vastgoed BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Gassen Vastgoed BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Van Gassen Vastgoed BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Van Gassen Vastgoed BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Voor het opstellen van bemiddelingsovereenkomsten en/of koop- of huurovereenkomsten;

-        Om taxaties en andere waardebepalingen uit te voeren;

-        Voor het toezenden van informatie (e.g. via de nieuwsbrief);

-        Het uitvoering geven aan een opdracht, waaronder contact opnemen nadat u hierom heeft gevraagd (e.g. via contactformulier of via waarderapport);

-        Om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen;

-        Toesturen van (of bellen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten (als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons);

-        Voor adviesdoeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        De overeengekomen opdracht (e.g. de bemiddelingsovereenkomst) tot verkoop of verhuur van woningen;

-        Uitvoeren van taxaties;

-        Huurcheck;

-        Aanmelden voor nieuwsbrief of zoekopdracht;

-        Afgifte en/of toesturen bedrijfspresentatie of woninginformatie;

-        De klant zo effectief mogelijk van dienst zijn/service verlenen;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Gassen Vastgoed de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Naam, straat, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummers;

-        Burgerlijke staat, huwelijksgoederenrecht, kopie legitimatie (eventueel via Veilige kopie ID app of relevante gegevens in het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft), bankrekeningnummer, salarisgegevens;

-        Reden voor verkoop of verhuur;

-        De datum van aanmelding en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan;

-        De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraag- of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, de kadastrale gegevens, de WOZ waarde en de foto’s van de woning;

-        Transactiegegevens zoals verkoop- en verhuurprijs en de transactiedatum;

-        Overige informatie die u aan ons verstrekt.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Van Gassen Vastgoed BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Voornaam;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Van Gassen Vastgoed BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Van Gassen Vastgoed BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Informatieverstrekking in de vorm van mailings of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        Afgifte en/of toesturen bedrijfspresentatie of woninginformatie;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Gassen Vastgoed BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Voornaam;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        Telefoonnummer;

-        E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Van Gassen Vastgoed BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-        Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-        Het verwerken en bijhouden van persoonlijke- en product gegevens in makelaars software (van branche organisatie VBO Makelaar);

-        Het verwezenlijken van promotie- en verkoopmateriaal;

-        Het verzorgen van informatie en beeldmateriaal naar de website ontwikkelaar;

-        Het ontwikkelen van de website.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Van Gassen Vastgoed BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Inzake de Wwft dienen we tot 5 jaar na het sluiten van de bemiddelingsovereenkomst de gegevens te bewaren, tot 5 jaar na het uitvoeren van de desbetreffende transactie de gegevens te bewaren en gegevens van melding van een ongebruikelijke transactie tot 5 jaar na tijdstip van melding te bewaren. Op basis van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) dienen we taxatiedossiers 10 jaar te bewaren. Digitaal bewaren wij gegevens 20 jaar in verband met de aansprakelijkheid. Persoonsgegevens inzake aanmelding nieuwsbrief of woningzoekenden alleen gedurende de looptijd dat men is aangemeld. De financiële administratie bewaren wij 7 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-        Alle personen die namens Van Gassen Vastgoed BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Van Gassen Vastgoed BV

Hooglandsedijk 12

4589 RW Ossenisse

Telefoon: 0114 68 63 77

Mail: info@vangassenvastgoed.nl

KVK: 66968399

Contactgegevens

 

+31 (0) 114 - 68 63 77

 

Hooglandsedijk 12
4589 RW Ossenisse

Privacyverklaring

KvK 66968399
BTW NL 856774893B01